VÅR POLITIK

Här hittar du vårt valprogram ›› 2021-2024

LIKA RÄTTIGHETER TILL ALLA

Det här vill vi uppnå 2021-2024

Vi vill att alla samer på riktigt ska ha rätt att nyttja land och vatten i sina traditionella  marker. Under mandatperioden vill vi att Sametingets juridiska utredning om samisk rätt till land och vatten, Ny samepolitik, ska vara förankrad bland samerna och även bli svensk lag. Sametinget ska utarbeta föreskrifter för hur rätten till land och vatten
för alla samer ska brukas.

Arbetet med att etablera en sanningskommission ska fortsätta. Sanningskommissionen ska en gång för alla göra upp med de oförrätter som det samiska folket drabbats av.

Alla samer som vill vara med och berätta sin och sin familjs historia ska få göra det och få upprättelse.

Kraftfulla satsningar på fler lärare i alla samiska språk samt stipendium till de som läser samiska. Vi vill förändra lagstiftningen och öka resurserna så att fler samiska barn och vuxna kan få undervisning i och på samiska.

Sametinget och alla berörda samer ska ha större inflytande i frågor som rör land och vatten, bland annat vid exploateringar.

 En bindande överenskommelse med regeringen om hur Sametinget och regeringen ska ha möten och arbeta  tillsammans för att främja samernas sak, så kallad konsultationsordning.

Det ska finnas stöd för att äldre samer ska kunna vidareförmedla sin traditionella kunskap till yngre generationer. Sametinget ska också ha ansvaret i Sverige för samisk traditionell kunskap.

En stark kulturpolitik med bättre ekonomiska förutsättningar för samiskt kulturarbete, såsom musikproduktion, litteratur, film samt slöjd.

Ökad kunskap och förståelse om samer i det omgivande samhället.

 Det samiska hälsocentret ska vara på plats för att förbättra samisk hälso- och sjukvård.

 En samisk nationalteater ska vara etablerad, för att den samiska teatern ska få högre status, bredare repertoar och att fler ska ha möjlighet att ta del av samisk teater.

Sametinget tar över ansvaret för det samiska kulturlandskapet och kulturarvet från andra myndigheter.

Alla samer ska ha fri färdselrätt i sina hemområden.

Den samiska idrotten ska få bättre ekonomiska förutsättning så att ungdomarna i högre grad kan utöva idrott och delta på idrottsarrangemang.

Att Sametinget ska intensifiera det internationella arbetet.