Detta har vi genomfört

Detta har vi uppnått under mandatperioden 2013-2017

Sametinget
– Ett viktigt mål har varit att få ett lugnt stabilt, fungerande sameting. För att nå de resultat vi uppnått har det krävts att sametinget haft arbetsro. Det har varit viktigt att stärka sametingets förtroende och status.

Minskat representationskostnaderna
– Förra mandatperioden, när oppositionen ledde sametinget, var representationskostnaden 266 000 kr per år medan vi under innevarande mandatperiod dragit ned representationskostnaden till 159 000 kr per år.
95% av kostnaderna har finansierat seminarier för riksorganisationer samt möten med andra partier.

Ny samepolitik
– Sametingets styrelse har överlämnat till plenum ett förslag på en framtida ny samisk lagstiftning. Grunden till förslaget är att alla lagar som direkt berör samiska förhållanden ska ligga under en balk, Samebalken. Bland annat ska alla samer som är upptagna i Sametingets röstlängd ha möjlighet att bli medlem i en sameby. Alla samer ska äga rätt till jakt och fiske.

Samisk sanningskommission
– Sametinget har, tillsammans med DO, intensifierat arbetet med att det att etablera en samisk sanningskommission. Under 2016 har bl.a ett seminarium med internationella experter genomförts.

Samisk traditionell kunskap
– Sametinget har under året arbetat för att Sametinget ska bli fokalpunkt för traditionell kunskap inom ramen för konventionen för biologisk mångfald. Sametinget har fått ett regeringsuppdrag att ge förslag på hur sametinget ska få ökat ansvar för den samiska traditionella kunskapen.

Språk
– Vi har drivit frågan om grundskolebarns samiskaundervisning hårt och bidragit till att regeringen startat en utredning om hur barnens rätt till samiska i skolan ska kunna stärkas. Genom möten med kommunpolitiker har vi fått fler kommuner att ansöka om att bli samiska förvaltningskommuner.

Samiskt nationellt hälsocenter
– Sametinget har under året verkat tillsammans med de nordliga landstingen och regionförbunden med målet att etablera ett samiskt nationellt hälsocenter. I december 2016 har en ansökan inlämnats till regeringen för att inom ramen av ett projekt utreda formerna för det framtida samiska hälsoarbetet.

Samisk konsultationsordning
– Sametinget har under året förhandlat med regeringen om att det ska etableras en konsultationsordning mellan staten och Sametinget. Regeringen har utarbetat ett förslag som f.n. hanteras av Sametinget.

Samisk nationalscen
– Sametinget öka arbetar tillsammans med Girón sami teater med att etablera en samisk nationalscen för att teaterns status och verksamhet.

Etiskt råd
– Sametinget har under mandatperioden tillsatt ett etiskt råd. Det etiska rådet ska ur urfolksperspektiv på historisk och samisk kulturell grund skapa rådgivande riktlinjer till en samisk etisk norm och en sammanhållen åsikt i frågor rörande samiska mänskliga kvarlevor religiösa platser och föremål samt annat som rör samernas folk och kultur.

Internationellt arbete
– Genom att Sametinget i sina rapporter till FN beskrivit uppdelningen mellan samer, och att många samer saknar rätt till land och vatten,  har FN nu för första gången kritiserat Sverige för denna diskriminering.